Zobrazit větší

Chlorid hořečnatý

Nový produkt

chlorid hořečnatý nachází uplatnění v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

Více informací

Přidat na seznam přání

Zákaznické hodnocení

Zatím níkdo nehodnotil

OSTATNÍ ZNÁMÉ NÁZVY:

 • Chlorid hořečnatý hexahydrát

 • Chlorid hořečnatý hexahydrát  (MgCl2 • 6H2O)

 • Magnesium chloride hexahydrate

 • Magnesiumchlorid

 • E 511

 • Nigari

 • Lushui

SLOŽENÍ:

Chlorid hořečnatý hexahydrát  (MgCl2 • 6H2O)

VZHLED:

krystalky

VLASTNOSTI:

 • dobře rozpustný ve vodě

VYUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

 • náhražka kuchyňské soli

 • ochrana půdy před větrnou erozí

 • náhražka síranu hořečnatého pro hnojení

 • k výrobě domácího sojového sýru

 • Výživa pro mangrovové rostliny v slaných jezírkách

 • výroba gelů a mastí proti bolesti

 • k přípravě magnesiové koupeleVYUŽITÍ V PRŮMYSLU:

 • zachování barev potravin

 • ochucovadlo

 • zpevňující látka v potravinách (tofu)

 • k výrobě kovového hořčíku

 • k výrobě nemrznoucích směsí

 • jako doplńek k posypové soli

 • k změkčení masa

 • náhražka kuchyňské soli

 • k tvorbě halogenidů

 • výroba polyolefínů

 • výroba poplpropylenu

 • výroba gelů na bolesti kloubů a svalů

 • textilní průmyslVÝROBKY OBSAHUJÍCÍ CHLORID HOŘEČNATÝ JAKO ÚČINNOU  LÁTKU:

Asutra - Magnesium chloride flakes, Ancient Minerals - Magnesium bath flakes, Zechstein - Magnesium gel, Hubner - Magnesium gel

VÝROBA:

Extrakcí z mořské vody a slaných jezer. (Mrtvé moře, Great Salt Lake)

Nebo důlní těžbou či luhováním z vrtů z prastarých odpařených moří (Zechstein)
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H-věty jsou pro standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.

P-věty jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi.

H-věty H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranu očí / obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

SKLADOVÁNÍ:  +5°C až +30°C

Reviews

Be the first to write your review !